Kvalitní a efektivní sociální práce v Anabell

Kvalitní a efektivní sociální práce v Anabell
Termín realizace: 1. 4. 2018 až 31. 3. 2020

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007570. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Obsahem projektu je podpora procesů rozvoje kvality poskytovaných 3 registrovaných sociálních služeb Centra Anabell, z. ú. (2x Odborné sociální poradenství a 1x Telefonická krizová pomoc), zaměřená na plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb, zákonných povinností poskytovatelů sociálních služeb a na efektivitu (měření dopadu) a výkaznictví o poskytovaných sociálních službách v souladu s aktuálními trendy a požadavky veřejných zadavatelů (donátorů).

 

V rámci projektu je realizováno 6 klíčových aktivita:

 

1) Audity kvality 3 sociálních služeb (Odborné sociální poradenství v KC Anabell Brno, Odborné sociální poradenství v KC Anabell Ostrava a Telefonická krizová pomoc)

2) Konzultační dny ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb reagující na konkrétní zjištěné potřeby/nedostatky vzešlé z auditů v KA1 (v každé sociální službě proběhnou 4 konzultační dny, konzultanty budou externí inspektoři kvality sociálních služeb)

3) Dvoudenní celoorganizační setkání k efektivitě vykonávaného Odborného sociálního poradenství a výkonu krizových intervencí na Telefonické krizové pomoci klientům s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým (setkání proběhne mimo prostory Centra Anabell, lektorovat budou inspektoři kvality sociálních služeb, experti na měření dopadu, experti na efektivitu sociálních služeb)

4) Náslechy metodičky a garantky kvality sociálních služeb v každé ze 3 registrovaných sociálních služeb (zčásti v rámci domluvených termínů a zčásti jako výkon neohlášených interních kontrol; v každé službě takto proběhne minimálně 10 náslechů) se záměrem identifikovat potřebné rozvojové oblasti jednotlivých zaměstnanců předmětných sociálních služeb

5) Vzdělávání pro zaměstnance 3 registrovaných sociálních služeb (v návaznosti na zjištěné potřeby a identifikované požadavky z náslechů v KA4; rozsah vzdělávání bude respektovat zákonnou povinnost 24hodinového vzdělávání)

6) Sebehodnocení každé ze 3 registrovaných sociálních služeb a Autoevaluační dny (k vyhodnocení předchozích etap a KA projektu; každá sociální služba na základě metodičkou a garantkou kvality sociálních služeb vytvořeného Sebehodnotícího dotazníku zpracuje písemný výstup v rámci interního kontrolního procesu, zaměří se na všechny oblasti zákonného dodržování kvality poskytovaných sociálních služeb a v rámci Autoevaluačního dne společně s ní Sebehodnotící dotazník vyhodnotí)


 Zpět na seznam projektů