Projekty

Máte zájem o bližší informace o projektu? Kontaktujte nás:
Kontakt

Ukončené projekty

ANABELL PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ukončený projekt
 
Obsahem projektu bylo individuální i skupinové vzdělávání pedagogů mateřských škol Jihomoravského kraje. Pedagogům mateřských škol bylo poskytnuto individuálně  tzv. interní šetření vzdělávacích metod přímo v prostředí školek, skupinově pak navazoval třídenní rozvojově-edukační workshop a sdílení zkušeností na odborném setkání v Lednici. 
Zobrazit

APLIKACE ZÁSAD ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DO VÝUKY ZŠ A SŠ

Ukončený projekt

Součástí projektu byla skupinová práce odborníků na vývoji metodiky pro výuku zdravého životního stylu na ZŠ Jihomoravského kraje. Výstupem projektu byl jednodenní vzdělávací blok s akreditací MŠMT pro pedagogické pracovníky škol a vydání Základní metodiky zaměřené na nové metody výuky zdravého životního stylu ve školách.

Zobrazit

NOVÝ ŽIVOT S MOTIVACÍ

Ukončený projekt
Projekt byl určen klientům s poruchami příjmu potravy ve Středočeském kraji. Podpora byla nabízena v ambulantní formě prostřednictvím mobilního psychosociálního týmu a tvořily ji poradenské služby v Příbrami a Mladé Boleslavi, víkendový program Najdi cíl svého života a program Netstreetwork. V rámci projektu byla také vydána svépomocná publikace Afirmace pro každý den v roce. 
Zobrazit

VIP e-LEARNING

Ukončený projekt
 
Předmětem projektu byla realizace specializovaných výukových bloků určených pedagogům Moravskoslezského kraje. Výukové bloky tvořily semináře Lektorské dovednosti a Zásady zdravého stravování a dále workshop k problematice ovlivňování sebevědomí a sebejistoty žáků a studentů skrze média v souvislosti s riziky vzniku poruch příjmu potravy. Součástí projektu byl vývoj a zpřístupnění e-learningové aplikace s dokumentárním filmem Duše, tělo, nenávist.
Zobrazit

MOTIVACE – TERAPIE – UPLATNĚNÍ

Ukončený projekt
 
Obsahem projektu byly fakultativní programy registrované sociální služby Odborné sociální poradenství, konkrétně Psychodiagnostika a pracovní poradenství, poradna osobnostního růstu, Klub Anabell, Korespondenční kurz, víkendové terapeutické programy a kurzy vaření. Projektový tým usiloval o sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s poruchou příjmu potravy. 
Zobrazit

PPP (PODPORA PROFESIONÁLNÍ PREVENCE)

Ukončený projekt
 
Podpora profesionální prevence spočívala v tvorbě školních vzdělávacích programů pro předměty výchova ke zdraví a člověk a zdraví. Pro zájemce o vzdělávání byly MŠMT ČR akreditovány a prezentovány čtyři semináře, tvořící komplexní 32hodinový vzdělávací blok s tématy Poruchy příjmu potravy od A do Z I. a II., Lektorské dovednosti a Zásady zdravého stravování. 
Zobrazit

NUTRIČNÍ AKADEMIE

Ukončený projekt

V rámci projektu byl vyvíjen nový vzdělávací program pro zdravotnické pracovníky Pardubického kraje. Vzdělávání bylo orientováno na problematiku poruch příjmu potravy, výživy a nutričních zásad. V rámci projektu byl vytvořen program 4 tříhodinových webinářů s nabídkou 2 individuálních konzultací pro každého jednotlivého frekventanta a program čtyř jednodenních seminářů se skripty k problematice poruch příjmu potravy. 

Zobrazit

ŠKOLA TAJEMSTVÍ POHYBU A KRÁSY

Ukončený projekt

Předmětem a cílem projektu bylo prostřednictvím nových vzdělávacích programů pro žáky 3. a 7. tříd ZŠ podpořit výuku zdravého životního stylu v Jihomoravském kraji a tím u dětí usilovat o rozvoj kladného vztahu k pohybu a nevýkonovým aktivitám a k realistickému náhledu na reklamu a současný mediální ideál krásy. Projekt byl určen jak žákům ZŠ, tak jejich pedagogům. 

Zobrazit

ROZVOJ PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Ukončený projekt

Předmětem projektu bylo rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro cílovou skupinu sociálních pracovníků a pracovníků tzv. pomáhajících profesí Jihomoravského kraje. V rámci něho vznikly nové vzdělávací programy: odborný sebezkušenostní výcvik Psychosociální dovednosti (54 hodin), kazuistický seminář Poradenské dovednosti (16 hodin) a výcvik Individuální plánování prostřednictvím ICT metod  (44 hodin). Vzdělávací programy byly ověřeny v pilotáži na cílové skupině 30 osob.

Zobrazit

BEze STudu

Ukončený projekt

Projekt byl určen pro Kontaktní centrum Anabell Praha. Jeho předmětem byla realizace registrované sociální služby Odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osob s poruchami příjmu potravy, včetně fakultativních činností (psychoterapie) a doprovodné aktivity, kterou byla specifická podpora na internetu (netstreetwork II.). Klíčové aktivity byly poskytovány v kamenné Poradně v Kladně jako nově zřizovaném pracovišti a dále prostřednictvím tzv. terénní poradny BEze STudu ve Středočeském kraji.

Zobrazit