Projekty

Máte zájem o bližší informace o projektu? Kontaktujte nás:
Kontakt

Ukončené projekty

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha

Ukončený projekt

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011206. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním, s poruchou příjmu potravy, a využití metody depistáže k nalezení ohrožených osob s poruchou příjmu potravy v rozsahu, který́ doposud v Anabell nebyl realizován. Bude vytvořena Metodika depistáže. Pro cílovou skupinu bude realizována psychoterapie, nutriční poradenství a edukace, a to na pobočce Kontaktní centrum Anabell Praha.

 

Celkem v rámci projektu podpoříme 80 klientů.

Zobrazit

Mezi námi

Ukončený projekt

Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Avast, Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu města Brna a Krajského úřadu Jihomoravského kraje na pobočkách KC Anabell Praha a KC Anabell Brno.

 

Obsahem projektu jsou rodinně-terapeutická sezení, realizovaná v rámci multidisciplinárního přístupu k řešení problémů rodin s dítětem s poruchou příjmu potravy. V průběhu realizace projektu se v pobočce KC Anabell Brno rozšířila cílová skupina klientů o rodiny s dětmi s psychickými obtížemi, nehledě na diagnózu, což ovlivnilo i průběh projektu Mezi námi. Hlavním cílem projektu je nastavit léčbu dítěte s duševním onemocněním tak, aby při participaci celé rodiny každý člen znal a chápal kroky vedoucí k uzdravení dítěte, resp. ke zvládání situace, ve které se nacházejí. Celkem plánujeme podpořit 35 rodin. Úspěšnost naplnění cíle bude sledována prostřednictvím dotazníků, které vyplní rodiče před vstupem do projektu a na konci podpory v projektu a na základě zápisů odborných pracovníků, kteří s rodinou pracují.

Zobrazit

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell

Ukončený projekt

Projekt je zaměřen na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s poruchou příjmu potravy. V rámci projektu budou pracovat dva mini-multidisciplinární (tzv. mini-MD) týmy ve složení peer-konzultant a psycholog. Jeden tým bude působit v Kontaktním centru Anabell Brno a druhý v Kontaktním centru Anabell Ostrava. Jedná se o fakultativní službu k registrovaným sociálním službám Odborné sociální poradenství v obou pobočkách Anabell. Mini-MD týmy poskytují individuální podporu osobám s poruchami příjmu potravy při řešení různých životních situací spojených s bydlením, se stravováním, s nákupy, se schůzkami s přáteli, v komunikaci s rodinou apod. Forma setkání může být osobní, prostřednictvím skype, telefonu či chatu; setkání mohou být realizovaná v prostorách Anabell nebo v terénu. Součástí nabídky projektu jsou i svépomocné skupiny, které povedou peer-konzultanti.

Zobrazit

Anabell II.

Ukončený projekt

Předmětem projektu bylo vytvoření a realizace systému předávání kompetencí ve vedení organizace, zefektivnění systému strategického plánování a controllingu procesů organizace, posílení manažerských dovedností středního managementu, nastavení podmínek pro fungování funkčního FR a PR oddělení a digitalizace dílčích procesů Anabell. Projekt byl realizován s podporou tří hlavních expertů – experta na PR a FR (Simona Bagarová, DiS.), experta na strategické plánování (PhDr. Dagmar Úlehlová) a experta na digitalizaci a automatizaci vnitřních procesů organizace (Ing. Roman Růžička). V rámci projektu vznikly mj. tyto dokumenty: Strategický plán Centra Anabell na období 2017 až 2022, Akční plány na roky 2017 a 2018, Sběrný dokument o všech FR a PR aktivitách Anabell od vzniku organizace do současnosti, Etický kodex PR Anabell a Etický kodex FR Anabell, Dlouhodobá FR strategie, Marketingová strategie a Plán PR aktivit Centra Anabell. Výstupem projektu byl rovněž controllingový SW. 

Zobrazit

Multidisciplinární spolupráce

Ukončený projekt

Předmětem projektu byla realizace aktivit, vedoucích ke slaďování spolupráce sociálních pracovníků s pracovníky zdravotnického sektoru a veřejné správy. V rámci projektu vznikly celkem tři multidisciplinární (MD) týmy, vždy jeden v jedné z poboček Anabell, a jejich odborníci (sociální pracovník, psycholog, nutriční terapeut, psychiatr, gastroenterolog/internista, peer-konzultant, psychiatrická sestra) se po dobu realizace projektu pravidelně setkávali k odborným reflexím. Další aktivitou projektu byla realizace 12 diskuzních stolů v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském. Součástí projektu byla i velká Mezioborová konference ke spolupráci pracovníků resortů sociálních služeb, zdravotnictví a školství.

Celým projektem jsme usilovali o to, aby všechny zainteresované strany a oblasti spojené s pomocí osobám s poruchami příjmu potravy mezi sebou spolupracovaly. Výsledkem jejich spolupráce by podle nás měla být péče o takto nemocné a jejich rodiny dostupná, provázaná a vysoce kvalitní. 

Zobrazit

Anabell_online

Ukončený projekt

Předmětem projektu je realizace specifické sociální práce on-line, v prostředí internetu, ve třech klíčových aktivitách. Primárně je plánováno působit na tzv. pro-ana blozích, pro-ana webových stránkách, na různých diskuzních fórech, chatech a sociálních sítích – všude tam, kde se setkávají osoby s poruchami příjmu potravy a vyměňují si své zkušenosti, sdílí svá trápení, kladou dotazy a hledají odpovědi na související problémy. Sociální práce bude poskytována pracovníky Kontaktních center Anabell Brno, Ostrava a Praha (z pracoviště ve Středočeském kraji). Podpora bude poskytována především on-line formou a v případě zájmu hovořit s osobou, která má vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy a díky projektu se zapojila do týmu Anabell, bude možnost navštívit vždy jeden den v týdnu každé z našich Kontaktních center. 

Zobrazit

Vím, proč jím?/Vím, proč jím!

Ukončený projekt

Předmětem projektu byla realizace destigmatizačních a preventivních aktivit spojených s problematikou psychiatrických onemocnění ve spektru poruch příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.). Cílem projektu bylo pomoci lidem s poruchami příjmu potravy k tomu, aby aktivně vyhledávali odbornou psychiatrickou a nutriční péči/terapii, podpořit je v motivaci v léčbě setrvat a vrátit se tak zpět do civilního života. Sekundárním záměrem bylo posílit prevenci v oblasti problematiky poruch příjmu potravy, a to různými, převážně interaktivními a moderními vzdělávacími a informačními formami.

Zobrazit

Anabell_Vzdělávání

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu byla podpora změny přístupu k lidem s duševním onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy. O tuto změnu jsme usilovali prostřednictvím profesního vzdělávání pro pracovníky Anabell a prostřednictvím vzdělávání pro účastníky svépomocných skupin. 

 

Zobrazit

Anabell učící se...

Ukončený projekt

Projekt byl realizován pro pracovníky a dobrovolníky působící na pracovišti Kontaktní centrum Anabell Praha. Tvořily jej aktivity k rozvoji kvality poskytované sociální služby a prohlubování kvalifikace jednotlivých pracovníků pražského týmu. Součástí projektu byly analýza vzdělávacích potřeb, analýza kvality sociálních služeb prostřednictvím podpory inspektorů kvality sociálních služeb nebo supervize. 

Zobrazit

ANABELL PRO ZDRAVOTNÍKY

Ukončený projekt

Projekt byl realizován ve Středočeském kraji. Jeho obsahem byla tvorba vzdělávacího bloku, sestávajícího z dvoudenního semináře Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy 1. k psychosociálním souvislostem a dvoudenního semináře Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy 2. k nutričním a zdravotnickým souvislostem poruch příjmu potravy. Na toto vzdělávání navazovala odborná stáž přímo na pracovišti Anabell v Praze. 

Zobrazit