Projekty

Máte zájem o bližší informace o projektu? Kontaktujte nás:
Kontakt

Kampaň Nejíst není řešení

Probíhající projekt / Termín realizace projektu: od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Termín realizace projektu: od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

V Centru Anabell se již od roku 2004 zaměřujeme nejen na pomoc lidem s poruchami příjmu potravy a jim blízkým, potažmo rodinám s dětmi s duševními obtížemi, ale také na preventivní a osvětové aktivity. Jednou z nich je dnes již tradiční Měsíc bez diet, který organizujeme každoročně vždy po celý měsíc květen. Květen z toho důvodu, že 6. května se slaví Mezinárodní den bez diet. Našim záměrem je zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách příjmu potravy a také o nebezpečí diet či rozličných webů, chatů a sociálních sítí s touto tématikou, pokud si na nich lidé radí, jak přijmout poruchu příjmu potravy jako životní styl. Původcem Měsíce bez diet byl Týden pro mentální anorexii a mentální bulimii pořádaný Centrem Anabell, Zdravotním ústavem se sídlem v Brně a Magistrátem města Brna právě v roce 2004 a jehož obsahem byla například výstava fotografií v brněnském IBC. 

Zobrazit

Služby následné péče v Kontaktním centru Anabell Ostrava

Probíhající projekt / Doba realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Projekt v rámci OP Zaměstnanost plus, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0000421. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Centrum Anabell v Ostravě rozšiřuje služby, a to o Služby následné péče v Kontaktním centru Anabell Ostrava. Službu zahajujeme 1. 5. 2023 a poběží do 30. 4. 2026. V projektu bude podpořeno cca 120 klientů nové sociální služby.  Jedná se o projekt z operačního programu Zaměstnanost plus.

Zobrazit

Mezi námi

Probíhající projekt /

Projekt „Mezi námi“ realizujeme již od roku 2018. Jeho počátky byly spojeny s dotací Nadačního fondu Avast, k níž se postupně přidávaly další donátoři.

Projekt vhodně navazuje na strategické dokumenty v jednotlivých městech či krajích realizace projektu, v posledních letech zejména na Komunitní plán sociálních služeb města Brna 2020-2022, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na 2021-2023, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na 2019-2021, 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022 a na Národní akční plán pro duševní zdraví na roky 2020-2030.

Zobrazit

Rozvoj a realizace fakultativní služby k Odbornému sociálnímu poradenství v Anabell Praha

Probíhající projekt / 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017130. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality života osob s poruchou příjmu potravy, případně s komorbiditou tohoto onemocnění a užívání návykových látek prostřednictvím peer podpory a multidisciplinárních týmů odborníků rozličných profesí. Současně bude v rámci projektu vytvořen interní vzdělávací program pro peer-konzultanty Anabell obsahující diagnostiku připravenosti peera pro výkon profese a snížení pravděpodobnosti relapsu při jeho práci s klienty.

Zobrazit

Ukončené projekty

Mládež ako súčasť pomoci rovesníkom: Nové riešenie a prístupy pri riešení porúch potravy u mladých ľudí.

Ukončený projekt

Centrum Anabell navázalo v lednu 2022 spolupráci se slovenskou organizací EDI, která od září 2018 pomáhá osobám s poruchami příjmu potravy na Slovensku. Spolupráce bude trvat celý jeden rok. Zakladatelka organizace EDI Valentina Sedileková popisuje svůj tým následovně: „Sme tím odborníkov, ľudí s osobnou skúsenosťou a nadšencov, ktorí chcú pomáhať tým, čo sa trápia s poruchami príjmu potravy a ich blízkym. Veríme, že každý má nádej vyliečiť sa z porúch príjmu potravy a záleží nám, aby bola odborná pomoc dostupná, dlhodobá a ľudská.“

Zobrazit

Digitalizace Anabell v oblasti moderních způsobů prezentace a výuky

Ukončený projekt

Obsahem projektu byl nákup nové technologie a její implementace do chodu organizace. Díky projektu jsme mohli do prostředí KC Anabell Brno zakoupit nový LCD panel. Ten byl po konzultaci s dodavatelem umístěn do druhé největší místnosti na pobočce, aby tak mohl sloužit pro individuální a rodinná setkání s klienty. Místnost je zároveň dostatečně prostorná pro organizaci seminářů a porad, kterých se může účastnit až 12 osob. Mimo samotného panelu byla vedle něj umístěna i magnetická popisovatelná tabule, která je pohodlně dostupná i pro menší děti, jež využívají naše služby. Součástí projektu bylo i zaškolení zaměstnanců KC Anabell Brno v ovládání LCD panelu a vytvoření interního manuálu, který popisuje základní postupy pro jeho ovládání.

Zobrazit

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Ukončený projekt

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015206. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce v Centru Anabell, z. ú. v pobočce Kontaktní centrum Anabell Praha, a to prostřednictvím zdokonalení se v prvcích evaluace vlastní sociální práce a jednotným mapováním potřeb klientů.

Zobrazit

Standardizace sociální práce v případě kontaktu s klientem s poruchou osobnosti a dg ADHD

Ukončený projekt

 

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015178. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce s osobami s poruchou osobnosti a ADHD ve smyslu komorbidity poruch příjmu potravy. Projektem budou podpořeni 3 sociální pracovníci v KC Anabell Brno a bude zrealizováno 5 kulatých stolů v podpoře síťování služeb a ke sdílení dobré praxe v Jihomoravském kraji.

Zobrazit

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů

Ukončený projekt

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na včasnou detekci dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou. Bude vytvořena a pilotně ověřena služba pro děti ohrožené psychiatrickou diagnózou a vytvořena identifikace rodičovských kompetencí s cílem posílit tyto kompetence. Vznikne metodika této služby, v níž budou obsaženy procesy přechodové fáze. Bude realizována a popsána komunikační strategie směrem k rodinám těchto dětí. Efekt služby bude doložen rigorózně pojatou evaluací, jejíž výsledky budou shrnuty v závěrečné evaluační zprávě.

Zobrazit

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha

Ukončený projekt

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011206. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním, s poruchou příjmu potravy, a využití metody depistáže k nalezení ohrožených osob s poruchou příjmu potravy v rozsahu, který́ doposud v Anabell nebyl realizován. Bude vytvořena Metodika depistáže. Pro cílovou skupinu bude realizována psychoterapie, nutriční poradenství a edukace, a to na pobočce Kontaktní centrum Anabell Praha.

 

Celkem v rámci projektu podpoříme 80 klientů.

Zobrazit
Předchozí 1 2 3 4 Následující