Projekty

Máte zájem o bližší informace o projektu? Kontaktujte nás:
Kontakt

Multidisciplinární spolupráce

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Předmětem projektu je realizace aktivit, vedoucích k slaďování spolupráce sociálních pracovníků s pracovníky zdravotnického sektoru a veřejné správy. V rámci projektu vzniknou celkem tři multidisciplinární (MD) týmy, jejichž odborníci (sociální pracovník, psycholog, nutriční terapeut, psychiatr, gastroenterolog/internista) se po dobu realizace projektu budou scházet k odborným reflexím. V každé pobočce Anabell tak bude činný jeden MD tým. Další aktivitou bude 12 diskuzních stolů v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském. Projekt bude zakončen Mezioborovou konferencí ke spolupráci pracovníků resortů sociálních služeb, zdravotnictví a školství. Celý projekt se dotýká zainteresovaných oblastí spojených s pomocí osobám s poruchami příjmu potravy tak, aby byla dostupná, udržitelná, provázaná a vysoce kvalitní. 

Zobrazit

Anabell_online

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Předmětem projektu je realizace specifické sociální práce on-line, v prostředí internetu, ve třech klíčových aktivitách. Primárně je plánováno působit na tzv. pro-ana blozích, pro-ana webových stránkách, na různých diskuzních fórech, chatech a sociálních sítích – všude tam, kde se setkávají osoby s poruchami příjmu potravy a vyměňují si své zkušenosti, sdílí svá trápení, kladou dotazy a hledají odpovědi na související problémy. Sociální práce bude poskytována pracovníky Kontaktních center Anabell Brno, Ostrava a Praha (z pracoviště ve Středočeském kraji). Podpora bude poskytována především on-line formou a v případě zájmu hovořit s osobou, která má vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy a díky projektu se zapojila do týmu Anabell, bude možnost navštívit vždy jeden den v týdnu každé z našich Kontaktních center. 

Zobrazit

Jídlo dělá zázraky

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Obsahem projektu je podpora sociálního začleňování osob s poruchami příjmu potravy z Brněnské metropolitní oblasti formou podpory jejich přirozeného fungování ve společnosti (tj. pracovat a/nebo studovat, znát svá práva, nebýt izolován v souvislosti s psychickým onemocněním apod.), a to při výkonu registrované sociální služby s ID 8782775, Odborného sociálního poradenství v Kontaktním centru Anabell Brno. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, konkrétně s psychickým onemocněním typu poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie, ortorexie, bigorexie, záchvatovité přejídání aj.), starší 15 let z Brněnské metropolitní oblasti. V rámci projektu bude podpořeno 350 osob.

Zobrazit

Podpora mezioborové spolupráce v Anabell

Probíhající projekt / Termín realizace 1. 9. 2018 až 31. 8. 2020

Obsahem projektu, který je realizován celoorganizačně (s výjimkou Prahy), je podpora mezioborové spolupráce odborníků spolupracujících v rámci tzv. multidisciplinárních (MD) týmů při pomoci osobám s poruchami příjmu potravy v řešení jejich nepříznivé životní situace spojené s tímto onemocněním. Součástí projektu bude i 8 zrealizovaných případových konferencí a aktivně řízená spolupráce s místními samosprávami.

 

Zobrazit

Služby následné péče v Anabell

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Obsahem projektu je 36měsíční úsilí projektového týmu v Kontaktním centru Anabell Brno zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením (v souvislosti s duševní nemocí a léčbou jejich poruchy příjmu potravy) ve společnosti a na trhu práce; a tím přispět k řešení jejich sociálně-nepříznivé situace. Obsahem projektu je výkon registrované sociální služby "Služby následné péče", které jsou podle zákona o sociálních službách "ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.“

Zobrazit

Podaná ruka

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 5. 2018 až 30. 4. 2021

Obsahem projektu jsou aktivity ke zvýšení uplatnitelnosti osob s duševním onemocněním ve společnosti a na trhu práce. Projekt je realizován na území hlavního města Praha a je určen pro osoby s poruchami příjmu potravy.

Zobrazit

Kvalitní a efektivní sociální práce v Anabell

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 4. 2018 až 31. 3. 2020

Obsahem projektu je podpora procesů rozvoje kvality poskytovaných 3 registrovaných sociálních služeb Centra Anabell, z. ú. (2x Odborné sociální poradenství a 1x Telefonická krizová pomoc), zaměřená na plnění zákonných standardů kvality sociálních služeb, zákonných povinností poskytovatelů sociálních služeb a na efektivitu (měření dopadu) a výkaznictví o poskytovaných sociálních službách v souladu s aktuálními trendy a požadavky veřejných zadavatelů (donátorů).

Zobrazit

Ukončené projekty

Anabell II.

Ukončený projekt

Předmětem projektu bude vytvoření a realizace systému předávání kompetencí ve vedení organizace, zefektivnění systému strategického plánování a controllingu procesů organizace, posílení manažerských dovedností středního managementu, nastavení podmínek pro fungování funkčního FR a PR oddělení a digitalizace dílčích procesů Anabell. Projekt bude realizován s podporou tří hlavních expertů – experta na PR a FR (Simona Bagarová, DiS.), experta na strategické plánování (PhDr. Dagmar Úlehlová) a experta na digitalizaci a automatizaci vnitřních procesů organizace (Ing. Roman Růžička). V rámci projektu vzniknou mj. tyto dokumenty: Strategický plán Centra Anabell, z. s. na období 2017 až 2022, Akční plány Centra Anabell, z. s. na roky 2017 a 2018, Sběrný dokument o všech FR a PR aktivitách Anabell od vzniku organizace do současnosti, Etický kodex PR Anabell a Etický kodex FR Anabell, Dlouhodobá FR strategie, Marketingová strategie a Plán PR aktivit Centra Anabell, z. s. Výstupem projektu bude rovněž controllingový SW. 

Zobrazit

Vím, proč jím?/Vím, proč jím!

Ukončený projekt

Předmětem projektu je realizace destigmatizačních a preventivních aktivit spojených s problematikou psychiatrických onemocnění ve spektru poruch příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.). Cílem projektu je pomoci lidem s poruchami příjmu potravy k tomu, aby aktivně vyhledávali odbornou psychiatrickou a nutriční péči/terapii, podpořit je v motivaci v léčbě setrvat a vrátit se tak zpět do civilního života. Sekundárním záměrem je posílit prevenci v oblasti problematiky poruch příjmu potravy, a to různými, převážně interaktivními a moderními vzdělávacími a informačními formami.

Zobrazit

Anabell_Vzdělávání

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu je podpora změny přístupu k lidem s duševním onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy. O tuto změnu bude usilováno prostřednictvím profesního vzdělávání pro pracovníky Anabell a prostřednictvím vzdělávání pro účastníky svépomocných skupin. Ty budou určeny rodičům a blízkým osob s poruchami příjmu potravy. 

 

Zobrazit
Předchozí 1 2 3 Následující