Projekty

Máte zájem o bližší informace o projektu? Kontaktujte nás:
Kontakt

Multidisciplinární spolupráce

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Předmětem projektu je realizace aktivit, vedoucích k slaďování spolupráce sociálních pracovníků s pracovníky zdravotnického sektoru a veřejné správy. V rámci projektu vzniknou celkem tři multidisciplinární (MD) týmy, jejichž odborníci (sociální pracovník, psycholog, nutriční terapeut, psychiatr, gastroenterolog/internista) se po dobu realizace projektu budou scházet k odborným reflexím. V každé pobočce Anabell tak bude činný jeden MD tým. Další aktivitou bude 12 diskuzních stolů v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském. Projekt bude zakončen Mezioborovou konferencí ke spolupráci pracovníků resortů sociálních služeb, zdravotnictví a školství. Celý projekt se dotýká zainteresovaných oblastí spojených s pomocí osobám s poruchami příjmu potravy tak, aby byla dostupná, udržitelná, provázaná a vysoce kvalitní. 

Zobrazit

Anabell_online

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Předmětem projektu je realizace specifické sociální práce on-line, v prostředí internetu, ve třech klíčových aktivitách. Primárně je plánováno působit na tzv. pro-ana blozích, pro-ana webových stránkách, na různých diskuzních fórech, chatech a sociálních sítích – všude tam, kde se setkávají osoby s poruchami příjmu potravy a vyměňují si své zkušenosti, sdílí svá trápení, kladou dotazy a hledají odpovědi na související problémy. Sociální práce bude poskytována pracovníky Kontaktních center Anabell Brno, Ostrava a Praha (z pracoviště ve Středočeském kraji). Podpora bude poskytována především on-line formou a v případě zájmu hovořit s osobou, která má vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy a díky projektu se zapojila do týmu Anabell, bude možnost navštívit vždy jeden den v týdnu každé z našich Kontaktních center. 

Zobrazit

Jídlo dělá zázraky

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Obsahem projektu je podpora sociálního začleňování osob s poruchami příjmu potravy z Brněnské metropolitní oblasti formou podpory jejich přirozeného fungování ve společnosti (tj. pracovat a/nebo studovat, znát svá práva, nebýt izolován v souvislosti s psychickým onemocněním apod.), a to při výkonu registrované sociální služby s ID 8782775, Odborného sociálního poradenství v Kontaktním centru Anabell Brno. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, konkrétně s psychickým onemocněním typu poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie, ortorexie, bigorexie, záchvatovité přejídání aj.), starší 15 let z Brněnské metropolitní oblasti. V rámci projektu bude podpořeno 350 osob.

Zobrazit

Ukončené projekty

Anabell II.

Ukončený projekt

Předmětem projektu bude vytvoření a realizace systému předávání kompetencí ve vedení organizace, zefektivnění systému strategického plánování a controllingu procesů organizace, posílení manažerských dovedností středního managementu, nastavení podmínek pro fungování funkčního FR a PR oddělení a digitalizace dílčích procesů Anabell. Projekt bude realizován s podporou tří hlavních expertů – experta na PR a FR (Simona Bagarová, DiS.), experta na strategické plánování (PhDr. Dagmar Úlehlová) a experta na digitalizaci a automatizaci vnitřních procesů organizace (Ing. Roman Růžička). V rámci projektu vzniknou mj. tyto dokumenty: Strategický plán Centra Anabell, z. s. na období 2017 až 2022, Akční plány Centra Anabell, z. s. na roky 2017 a 2018, Sběrný dokument o všech FR a PR aktivitách Anabell od vzniku organizace do současnosti, Etický kodex PR Anabell a Etický kodex FR Anabell, Dlouhodobá FR strategie, Marketingová strategie a Plán PR aktivit Centra Anabell, z. s. Výstupem projektu bude rovněž controllingový SW. 

Zobrazit

Vím, proč jím?/Vím, proč jím!

Ukončený projekt

Předmětem projektu je realizace destigmatizačních a preventivních aktivit spojených s problematikou psychiatrických onemocnění ve spektru poruch příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.). Cílem projektu je pomoci lidem s poruchami příjmu potravy k tomu, aby aktivně vyhledávali odbornou psychiatrickou a nutriční péči/terapii, podpořit je v motivaci v léčbě setrvat a vrátit se tak zpět do civilního života. Sekundárním záměrem je posílit prevenci v oblasti problematiky poruch příjmu potravy, a to různými, převážně interaktivními a moderními vzdělávacími a informačními formami.

Zobrazit

Anabell_Vzdělávání

Ukončený projekt

Hlavním cílem projektu je podpora změny přístupu k lidem s duševním onemocněním, konkrétně s poruchami příjmu potravy. O tuto změnu bude usilováno prostřednictvím profesního vzdělávání pro pracovníky Anabell a prostřednictvím vzdělávání pro účastníky svépomocných skupin. Ty budou určeny rodičům a blízkým osob s poruchami příjmu potravy. 

 

Zobrazit

Anabell učící se...

Ukončený projekt

Projekt je realizován pro pracovníky a dobrovolníky působící na pracovišti Kontaktní centrum Anabell Praha. Tvoří jej aktivity k rozvoji kvality poskytované sociální služby a prohlubování kvalifikace jednotlivých pracovníků pražského týmu. Součástí projektu je například analýza vzdělávacích potřeb, analýza kvality sociálních služeb prostřednictvím podpory inspektorů kvality sociálních služeb nebo supervize. 

Zobrazit

ANABELL PRO ZDRAVOTNÍKY

Ukončený projekt

Projekt byl realizován ve Středočeském kraji. Jeho obsahem byla tvorba vzdělávacího bloku, sestávajícího z dvoudenního semináře Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy 1. k psychosociálním souvislostem a dvoudenního semináře Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy 2. k nutričním a zdravotnickým souvislostem poruch příjmu potravy. Na toto vzdělávání navazovala odborná stáž přímo na pracovišti Anabell v Praze. 

Zobrazit

ANABELL PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ukončený projekt
 
Obsahem projektu bylo individuální i skupinové vzdělávání pedagogů mateřských škol Jihomoravského kraje. Pedagogům mateřských škol bylo poskytnuto individuálně  tzv. interní šetření vzdělávacích metod přímo v prostředí školek, skupinově pak navazoval třídenní rozvojově-edukační workshop a sdílení zkušeností na odborném setkání v Lednici. 
Zobrazit

APLIKACE ZÁSAD ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DO VÝUKY ZŠ A SŠ

Ukončený projekt

Součástí projektu byla skupinová práce odborníků na vývoji metodiky pro výuku zdravého životního stylu na ZŠ Jihomoravského kraje. Výstupem projektu byl jednodenní vzdělávací blok s akreditací MŠMT pro pedagogické pracovníky škol a vydání Základní metodiky zaměřené na nové metody výuky zdravého životního stylu ve školách.

Zobrazit
Předchozí 1 2 Následující