Projekty

Máte zájem o bližší informace o projektu? Kontaktujte nás:
Kontakt

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Probíhající projekt / 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015206. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce v Centru Anabell, z. ú. v pobočce Kontaktní centrum Anabell Praha, a to prostřednictvím zdokonalení se v prvcích evaluace vlastní sociální práce a jednotným mapováním potřeb klientů.

Zobrazit

Standardizace sociální práce v případě kontaktu s klientem s poruchou osobnosti a dg ADHD

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015178. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce s osobami s poruchou osobnosti a ADHD ve smyslu komorbidity poruch příjmu potravy. Projektem budou podpořeni 3 sociální pracovníci v KC Anabell Brno a bude zrealizováno 5 kulatých stolů v podpoře síťování služeb a ke sdílení dobré praxe v Jihomoravském kraji.

Zobrazit

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na včasnou detekci dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou. Bude vytvořena a pilotně ověřena služba pro děti ohrožené psychiatrickou diagnózou a vytvořena identifikace rodičovských kompetencí s cílem posílit tyto kompetence. Vznikne metodika této služby, v níž budou obsaženy procesy přechodové fáze. Bude realizována a popsána komunikační strategie směrem k rodinám těchto dětí. Efekt služby bude doložen rigorózně pojatou evaluací, jejíž výsledky budou shrnuty v závěrečné evaluační zprávě.

Zobrazit

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

Projekt v rámci OP Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011206. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním, s poruchou příjmu potravy, a využití metody depistáže k nalezení ohrožených osob s poruchou příjmu potravy v rozsahu, který́ doposud v Anabell nebyl realizován. Bude vytvořena Metodika depistáže. Pro cílovou skupinu bude realizována psychoterapie, nutriční poradenství a edukace, a to na pobočce Kontaktní centrum Anabell Praha.

 

Celkem v rámci projektu podpoříme 80 klientů.

Zobrazit

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2021

Projekt je zaměřen na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s poruchou příjmu potravy. V rámci projektu budou pracovat dva mini-multidisciplinární (tzv. mini-MD) týmy ve složení peer-konzultant a psycholog. Jeden tým bude působit v Kontaktním centru Anabell Brno a druhý v Kontaktním centru Anabell Ostrava. Jedná se o fakultativní službu k registrovaným sociálním službám Odborné sociální poradenství v obou pobočkách Anabell. Mini-MD týmy poskytují individuální podporu osobám s poruchami příjmu potravy při řešení různých životních situací spojených s bydlením, se stravováním, s nákupy, se schůzkami s přáteli, v komunikaci s rodinou apod. Forma setkání může být osobní, prostřednictvím skype, telefonu či chatu; setkání mohou být realizovaná v prostorách Anabell nebo v terénu. Součástí nabídky projektu jsou i svépomocné skupiny, které povedou peer-konzultanti.

Zobrazit

Jídlo dělá zázraky

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 3. 2021

Obsahem projektu je podpora sociálního začleňování osob s poruchami příjmu potravy z Brněnské metropolitní oblasti formou podpory jejich přirozeného fungování ve společnosti (tj. pracovat a/nebo studovat, znát svá práva, nebýt izolován v souvislosti s psychickým onemocněním apod.), a to při výkonu registrované sociální služby s ID 8782775, Odborného sociálního poradenství v Kontaktním centru Anabell Brno. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, konkrétně s psychickým onemocněním typu poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie, ortorexie, bigorexie, záchvatovité přejídání aj.), starší 15 let z Brněnské metropolitní oblasti. V rámci projektu bude podpořeno 350 osob.

Zobrazit

Služby následné péče v Anabell

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 7. 2018 až 31. 8. 2021

Obsahem projektu je 36měsíční úsilí projektového týmu v Kontaktním centru Anabell Brno zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením (v souvislosti s duševní nemocí a léčbou jejich poruchy příjmu potravy) ve společnosti a na trhu práce; a tím přispět k řešení jejich sociálně-nepříznivé situace. Obsahem projektu je výkon registrované sociální služby "Služby následné péče", které jsou podle zákona o sociálních službách "ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.“

Zobrazit

Podaná ruka

Probíhající projekt / Termín realizace: 1. 5. 2018 až 30. 4. 2021

Obsahem projektu jsou aktivity ke zvýšení uplatnitelnosti osob s duševním onemocněním ve společnosti a na trhu práce. Projekt je realizován na území hlavního města Praha a je určen pro osoby s poruchami příjmu potravy.

Zobrazit

Ukončené projekty

Mezi námi

Ukončený projekt

Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Avast, Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu města Brna a Krajského úřadu Jihomoravského kraje na pobočkách KC Anabell Praha a KC Anabell Brno.

 

Obsahem projektu jsou rodinně-terapeutická sezení, realizovaná v rámci multidisciplinárního přístupu k řešení problémů rodin s dítětem s poruchou příjmu potravy. V průběhu realizace projektu se v pobočce KC Anabell Brno rozšířila cílová skupina klientů o rodiny s dětmi s psychickými obtížemi, nehledě na diagnózu, což ovlivnilo i průběh projektu Mezi námi. Hlavním cílem projektu je nastavit léčbu dítěte s duševním onemocněním tak, aby při participaci celé rodiny každý člen znal a chápal kroky vedoucí k uzdravení dítěte, resp. ke zvládání situace, ve které se nacházejí. Celkem plánujeme podpořit 35 rodin. Úspěšnost naplnění cíle bude sledována prostřednictvím dotazníků, které vyplní rodiče před vstupem do projektu a na konci podpory v projektu a na základě zápisů odborných pracovníků, kteří s rodinou pracují.

Zobrazit

Anabell II.

Ukončený projekt

Předmětem projektu bylo vytvoření a realizace systému předávání kompetencí ve vedení organizace, zefektivnění systému strategického plánování a controllingu procesů organizace, posílení manažerských dovedností středního managementu, nastavení podmínek pro fungování funkčního FR a PR oddělení a digitalizace dílčích procesů Anabell. Projekt byl realizován s podporou tří hlavních expertů – experta na PR a FR (Simona Bagarová, DiS.), experta na strategické plánování (PhDr. Dagmar Úlehlová) a experta na digitalizaci a automatizaci vnitřních procesů organizace (Ing. Roman Růžička). V rámci projektu vznikly mj. tyto dokumenty: Strategický plán Centra Anabell na období 2017 až 2022, Akční plány na roky 2017 a 2018, Sběrný dokument o všech FR a PR aktivitách Anabell od vzniku organizace do současnosti, Etický kodex PR Anabell a Etický kodex FR Anabell, Dlouhodobá FR strategie, Marketingová strategie a Plán PR aktivit Centra Anabell. Výstupem projektu byl rovněž controllingový SW. 

Zobrazit
Předchozí 1 2 3 Následující